Untitled

ผลงานของเรา

Reference

Product : DILUTER


ปี : 2018

DILUTER

ลูกค้า : Thai Udonthani Sugar Mill Co.,Ltd.

สถานที่ : อุดรธานี


รายละเอียด

การทำให้ Molasses ชนิดต่างๆ ที่จะป้อนเข้าสู่หม้อเคี่ยว ถูกควบคุมความเข้มข้นและอุณหภูมิ พร้อมทั้งกำจัดเม็ดเล็กแทรกซ้อน เพื่อให้พร้อมที่จะเป็นวัตถุดิบที่สมบูรณ์แบบให้กับหม้อเคี่ยว