Untitled

สินค้าของเรา

คือ โปรแกรมที่ถูกพัฒนาจากประสบการณ์ทีมงานฝ่ายวิศวกรรมของบริษัท มาประยุกต์กับประสบการณ์ของช่างเคี่ยว เพื่อการผลิตน้ำตาลที่ดีมีคุณภาพ และมีการพอกผลึกที่สมบูรณ์แบบและคำนึงถึง
QUALITY QUANTITY ENERGY SAVING

เป็นหม้อเคี่ยวแบบต่อเนื่องที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับแรงดันไอน้ำต่ำๆ เช่น V1, V2, V3 เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไอน้ำให้กับโรงงาน สามารถใช้ได้กับน้ำตาลชนิด A Mass., B Mass. และ C Mass.

เป็นหม้อเคี่ยวตั้งที่ถูกออกแบบมาให้มีการเดือดหมุนเวียนภายในหม้อ โดยใช้ไอน้ำ V1 ได้ ซึ่งถ้าใช้ร่วมกับ DEJIGER จะทำให้ประหยัดทั้งพลังงานไอน้ำและพลังงานไฟฟ้า

เป็นหม้อต้มแบบ Multi Down take ที่ได้ออกแบบโดยผู้ชำนาญการและเข้าใจคุณลักษณะของน้ำอ้อยเป็นอย่างดี เพื่อให้เป็นน้ำอ้อยที่มีคุณภาพ ทั้งค่า pH และการ Invert ของน้ำอ้อย ก่อนส่งต่อไปยังหม้อเคี่ยว


เป็นการออกแบบลูกหีบที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ความแข็งแรง และการสกัดวัตถุดิบที่เข้ามาให้มีความชื้นออกไปน้อยเท่าที่วัตถุดิบนั้นๆ จะเป็นไปได้

เป็นรางกวนตั้งที่ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความแข็งแรง ประหยัดพลังงาน และเกิด Purity Absorption สูงสุดเท่าที่วัตถุดิบในขณะนั้นจะเอื้ออำนวย

เป็นรางกวนนอนที่ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความแข็งแรงของเพลาหมุน โดยใช้เหล็กชิ้น-เดียวขึ้นรูปหัวเพลา และเข้าใจในคุณลักษณะการไหลของน้ำตาลแต่ละชนิด จึงทำให้น้ำตาลไม่ค้างขังในรางกวน

คือ การใช้ Jet Condenser ทำให้เกิดความดันสูญญากาศโดยมีการ Control น้ำเข้าที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการระเหยในหม้อเคี่ยว
สมบูรณ์แบบมากขึ้น

คือ การนำไอน้ำความดันต่ำที่สูญเปล่า ที่จะปล่อยออกจากหม้อเคี่ยวสู่บรรยากาศ กลับมาเป็นทางเลือกที่ช่วยในการเดือดหมุนเวียนภายในหม้อเคี่ยว ลดการใช้กระแสไฟฟ้าจากใบกวน


การทำให้ Molasses ชนิดต่างๆ ที่จะป้อนเข้าสู่หม้อเคี่ยว ถูกควบคุมความเข้มข้นและอุณหภูมิ พร้อมทั้งกำจัดเม็ดเล็กแทรกซ้อน เพื่อให้พร้อมที่จะเป็นวัตถุดิบที่สมบูรณ์แบบให้กับหม้อเคี่ยว

เป็นการออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งจะสามารถดักจับไอน้ำตาลที่ลอยฟุ้ง ปลิวกระจายออกไปกับหัวหม้อเคี่ยว ประมาณ 80% โดยใช้หลักการ Shell & Tube พร้อมทั้งประหยัดกระแสไฟฟ้าที่มาใช้กับ Pump น้ำของ DEJET อีกด้วย

เป็นการออกแบบโดยคำนึงถึงความแข็งแรง การใช้งานที่ง่ายและได้ประสิทธิภาพในการทำให้อุณหภูมิผลึกน้ำตาล C ร้อนขึ้น เพื่อสะดวกในการปั่น โดยไม่ทำลายผลึกของน้ำตาล C

การเพิ่มอุณหภูมิให้กับวัตถุดิบที่จะเข้าหม้อเคี่ยว โดยใช้พลังงานความร้อนจากน้ำร้อน Condensate ที่สูญเปล่า นำกลับมาเป็นตัวฮีตเพิ่มอุณหภูมิของวัตถุดิบ

เป็นงาน Service ที่รับ Calibrate ทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งอุปกรณ์ Instrument ที่เป็นชิ้นๆ หรือทำตารางถังและกระบวนการวัดอัตราการไหล ที่ต้องมีสรรพสามิตรับรอง

เป็นงาน Service ที่เป็นการรับผิดชอบในงาน Service ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เช่น งานหม้อไอน้ำรับตั้งแต่ทำความสะอาดอุปกรณ์, สอบเทียบ, ทดสอบท่อน้ำแรงดันสู่อุปกรณ์วัด, เช็คโปรแกรม, Loop Check Commissioning Start-up, Fine Tune, วัด Combustion ลูกค้าจะได้การเผาไหม้ที่สมบูรณ์และประหยัดเชื้อเพลิง พร้อมรักษาสิ่งแวดล้อม