Untitled

ผลงานของเรา

Reference

Product : JIGGER STEAM


ปี : 2015

JIGGER STEAM

ลูกค้า : SAHARUANG SUGAR CO, LTD.

สถานที่ : -


รายละเอียด

การนำไอน้ำความดันต่ำที่สูญเปล่า ที่จะปล่อยออกจากหม้อเคี่ยวสู่บรรยากาศกลับมาเป็นทางเลือกที่ช่วยในการเดือดหมุนเวียนภายในหม้อเคี่ยว ลดการใช้กระแสไฟฟ้าจากใบกวน