Untitled

ผลงานของเรา

Reference

Product : HORIZONTAL CRYSTALLIZER


ปี : 2018

รางกวนนอน (HORIZONTAL CRYSTALLIZER)

ลูกค้า : บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด

สถานที่ : ภูหลวง


รายละเอียด

เป็นรางกวนนอนที่ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความแข็งแรงของเพลาหมุน โดยใช้เหล็กชิ้น-เดียวขึ้นรูปหัวเพลา และเข้าใจในคุณลักษณะการไหลของน้ำตาลแต่ละชนิด จึงทำให้น้ำตาลไม่ค้างขังในรางกวน