Untitled

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ก.พ.ร. ๑ รุ่น ๗

06/11/2563


รายละเอียดข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับ นักบริหารระดับสูง โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ก.พ.ร. ๑ รุ่น ๗
หลักสูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗
วันศุกร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ อาคาร DE CAL บริษัท ดีมายเออร์ เซอร์วิส จำกัด