Untitled

กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2562 28/03/2562


รายละเอียดกิจกรรม

บริษัท ดีมายเออร์ จำกัด และบริษัทในเครือ ได้มีการจัดกิจกรรมกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ร่วมกันการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความคุ้นเคย เสริมสร้างความรักเกิดมิตรภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในบริษัท และทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข กิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562